Tachtich lieten ut taize

Vorige
Tachtich lieten ut taize
Titel: Tachtich lieten ut taize
Bestelnr.: 9789030411185
Uitgever: Gooi en Sticht, Uitg.
Prijs : € 12,50
Voorraad:
Bestellen

De oekumenyske kleastermienskip fan Taizé yn Bourgogne (Frankryk) lûkt alle jierren tûzenen besikers - benammen jongelju - út de hiele wrâld. Dy wurde dêr rekke troch it bidden en sjongen yn de fieringen. Dat bart yn alderhanne talen.
Foar it fuortsetten fan dy ûnderfining yn eigen situaasje en tsjerke, is it wichtich dat de lieten yn de eigen taal songen wurde kinne. Tachtich lieten út Taizé kinne no songen wurde yn de oarspronklike taal en yn it Frysk.

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Bourgondië (Frankrijk) trekt jaarlijks duizenden bezoekers - vooral jongeren - uit de hele wereld. Die worden geraakt door het bidden en zingen in de vieringen. Dat gebeurt in allerlei talen.
Voor de voortzetting van die ervaring in eigen situatie en kerk, is het belangrijk dat de liederen in de eigen taal gezongen kunnen worden. Tachtig liederen uit Taizé kunnen nu worden gezongen in de oorspronkelijke taal en in het Fries.