Mei Abraham fustkje

Vorige
Mei Abraham fustkje
Titel: Mei Abraham fustkje
Bestelnr.: 9789089544131
Prijs : € 7,00
Bestellen
 
Let op: dit is een eBoek!
Meer informatie over het bestellen, downloaden en gebruiken van eBoeken
ePUB (watermerk) Type eBoek: ePUB
Beveiliging: Watermerk
 

Anne Wadman skreau Mei Abraham f¹stkje ta gelegenheid fan syn fyftichste jierdei. It is in karlÛzing ·t eigen novellistysk, essayistysk en polemysk wurk, oanfolle mei autobiografyske bydragen. It boek hat in sterk dokumintÛr karakter en is yllustrearre mei bys¹ndere foto's. Troch de konfrontaasje dy't er yn it boek oangiet mei Fedde Schurer, E.B. Folkertsma en Jan Piebenga leveret it in wichtige bydrage ta de literatuerskiedsskriuwing. It boek befettet ek twa kontroversjele ferhalen, dy't net yn De Tsjerne of oarsearne publisearre wurde mochten fanwege har iepenhertich eroatysk karakter. Ien dÛrfan is `De reade roas', dat yn 1960 fan de ·tjouwer net yn de ferhalebondel Yn 'e lytse loege opnommen wurde mocht. Dizze twadde printing is de wer·tjefte fan de earste printing ·t 1969. In by tiden hyper-persoanlike skriuwerij mei bledsiden ·t it deiboek fan in skriuwer, alle kompleksen iepen en bleat, himsels en in stikmannich oare griemers te kyk en te kak settend. T.K. yn De Stim Omdat wy yn Anne Wadman ien fan de weinige skriuwers hawwe dy't har dingen dogge net by de graasje fan it f¹nkje fan de dichterlike ynspiraasje mar fan de flam fan de erudysje en talint sil Mei Abraham f¹stkje yn elk gefal lÛzen wurde moatte troch elk dy't yn Frysk-literÛre saken yn ·s dagen in krom meitinke, -prate en byneed -skriuwe wol. Freark Dam yn De Strikel De skriuwer, nettsjinsteande de moeting dÛr't de titel fan sprekt, wit net wÛr't Abraham de moster langer hellet. Boppedat komt dy moster lang nei de mieltyd. A.W., lÛste sinnen fan Mei Abraham f¹stkje