Einum

Vorige
Einum
Titel: Einum
Auteur: Akker, Froon
Bestelnr.: 9789463650113
Prijs : € 4,95
Bestellen
 
Let op: dit is een eBoek!
Meer informatie over het bestellen, downloaden en gebruiken van eBoeken
ePUB (watermerk) Type eBoek: ePUB
Beveiliging: Watermerk
 

Lidy wachtet him op, se krommet de rÛch om him op te fangen, hy springt op har ta en set har fÛst yn de bankskroef fan syn earmen, har holle knikt achteroer, se set har neilen yn de ferware h¹d fan syn nekke, hy bringt syn m¹le nei dy fan har, de tosken bleat, in skreau sjit omheech ·t it djipste fan syn wÛzen wei, tagelyk springt achter him de man fan it dak, it liif ferdwynt even ·t it byld om de djipte noch djipper lykje te litten. Roan knypt ta en drukt har boarsten plat tsjin syn ribben, syn tosken reitsje dy fan har en snije har lippen iepen. It bloed mingt him mei it fretten fan syn t·t. Froon Akker is it pseudonym fan Koos Tiemersma (Frjentsjer, 1952), dy't bekend waard as skriuwer fan in oantal s·ksesfolle romans lykas De ljedder (bekroand mei de earste Rink van der Veldepriis) en Under wetter. Nei 2010 skeakele er oer op de publikaasje fan e-boeken dy't er oan 'e man bringt op syn side www.froonakker.nl. Yn it djippe suden fan Kanada set in f¹geltsje ·tein mei de oerstek nei Europa. Tagelyk wurdt by in wenningstichting yn it noarden fan NederlÔn in brief opsteld. Balansearjend op it snijflak fan lÔn en see leit Einum, in buertskip yn in lÔnskip fan boulannen mei op de achtergr¹n in him yn rap tempo ·twreidzjend havengebiet. Yn achttjin miniatueren wurdt in skets j¹n fan de ynwenners: in keunstner dy't besiket de skimering tusken skaad en ljocht fÛst te lizzen, in demintearjende frou, in famke dat de leafde ¹ntdekt, in boer dy't siket om in masteresse, in twilling dy't in troch it smookferbod troffen kafeetsje nij libben besiket yn te blazen. Geandewei floeie al dy libbens yn elkoar oer en dan ynienen is dÛr dy brief. En ferskynt in f¹geltsje oan 'e loft... Resinsjes: Literatuerside Jelle van der Meulen: 'Froon Akker heeft door de uitgangspunten en de constructie van zijn nieuwe roman, gecombineerd met een gedreven schrijfstijl een zeer boeiende roman afgeleverd.' LiterÛr blÛd Ensafh (75): 'Yn it earstoan kriget men de yndruk dat it allegearre losse ferhalen binne fan minsken dy't miskien letter byinoar komme. Mar de relaasjes tusken de minsken wurde gauwern¶ch d·dlik en sa streame de personaazjes yninoar oer. En dÛrmei wurdt it helder hoe keunstich it boek konstruearre is.' Leeuwarder Courant: 'Neist de styl is ek de opset fan de roman bys¹nder.' Sjuery Gysbert Japicxpriis 2015: 'Einum biedt in filmyske blik op it libben yn in hjoeddeiske plattelÔnsmienskip. De ferteller lit ·s yn de kunde komme mei de kleurrike bewenners yn in ·thoeke fan in noardlike krimpregio. Yn elk haadstik sjogge wy it doarpke ·t it perspektyf fan in folgjend personaazje, wÛrmei't de byinoar lÔns en mei-inoar belibbe ferhalen yninoar ferfrissele wurde. De skriuwer hÔldt de faasje deryn troch syn bys¹ndere fernijende fertelstyl. Mei humor, en ek each foar tragyk, hat er in wrachtich boek skreaun oer it moderne FryslÔn.'