Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ' Afslag 29 V.O.F.' voor haar internetwinkel (webwinkel)
Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Afslag 29 V.O.F. te Middelburg in haar internetwinkel (webwinkel) en op alle overeenkomsten die tussen Afslag 29 V.O.F. en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-boeken, multimedia, geschenkartikelen en wenskaarten

Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Naam: Afslag 29 V.O.F.
Vestigingsadres: Nieuwe Burg 29, 4331 AG, Middelburg, Nederland
Telefoon: 0118-225012 (di-za van 10.00 uur tot 18.00 uur)
E-mail: webshop@afslag29.nl
Website: www.afslag29.nl
Facebook: www.facebook.com/afslag29
KvK-nummer: 63482991
BTW-nummer: NL855255146B01
Rabobank nr: NL71 INGB 0006 8445 17

Artikel 3 - Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd.
• Alle door Afslag 29 gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor de Nederlandse boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Afslag 29 behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 - Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus. Levering geschiedt via Post NL of anderszins.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,95. Wanneer een product niet door de brievenbus past bedragen de verzendkosten € 6,95
• Voor goederen welke na aankoop door middel van de internetwinkel (webwinkel), door de klant worden afgehaald in de winkel, worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 7 - Betaling
• Facturering door Afslag 29 vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door Afslag 29 aangegeven bankrekening, met behulp van IDEAL

Artikel 8 – Herroepingrecht
• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroeping recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en de verzegelde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingrecht
• De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
• Afslag 29 is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Afslag 29 en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aldus vastgesteld door Joop en Dagmar Blankenburgh, Afslag 29,
Middelburg, 1 Mei 2016